بسمه تعالی

سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای مفاد ماده 15 قانون سازمان و در راستای واگذاری برخی از وظایف خود به سایر بخش ها ، دومین آزمون جهت انتخاب کارشناسان استاندارد حقیقی و صدور پروانه کارشناسی را در سه حوزه تدوین استانداردهای ملی , آموزش و ترویج استاندارد و نظارت بر اجرای استاندارد در تاریخ 25/12/1391 برگزار نمود. سازمان حسب نیاز و در راستای انجام وظایف خود از افرادی که موفق به دریافت پروانه کارشناسی می شوند استفاده خواهد نمود. در ضمن دریافت پروانه کارشناسی به منزله استخدام در سازمان ملی استاندارد محسوب نمی گردد.
 

                                                                                            با آرزوی موفقیت
                                                                                       دبیرخانه کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
 

مهلت ارسال مدارک به پایان رسیده است